Karma/Återfödelse

 

images

 

Karma är Sanskrit, Khamma heter det på Pali och betyder ”handling”. Enligt buddhismen är det intentionen, viljan, tanken bakom som skapar karma, inte själva handlingen. Konsekvenser av handlingarna heter på Sanskrit Karma Vipaka (vipaka = frukt)

Som människa, har vi möjlighet att göra moraliska och etiska val. Alla våra viljemässiga och intentionsstyrda tankar, ord och handlingar leder till effekter, och den processen kallas Kamma/Karma. Karma är bara en av de fem nivåerna av villkorlighet som gäller i universum. Från en buddhistisk synvinkel lever vi i ett etiskt universum och det faktumet upprätthåller etiska värderingar. Det viktiga här är att Kamma niyama är ett slags ”naturlag” som är verksam utan att det behöver finnas en laggivare och utan att det behövs en extern härskande gudomlig intelligens. Inom buddhismen är karma inte ett kosmiskt straffrättsligt system för att en övernaturlig kraft eller en Gud använder det för att belöna goda handlingar eller straffa onda. Karma är en naturlag precis som gravitationen. Det samma som gäller för gravitionen gäller också för Karma. Istället är Karma viljestyrda intentioner utförda av varje enskild människa, som om de är skickliga (kusala) skapar positiva resultat och om de är oskickliga (akusala) har skadliga eller smärtsamma verkningar. Många människor i buddhistiska länder tror fortfarande att allt i deras liv orsakas av ens karma. Men buddhismen lär oss att det inte är så. Buddha lärde oss att alla ting, såväl materiella som immateriella, är helt underställda olika villkor och är ömsesidigt beroende.

De effekter som uppstår under denna ”niyama” är av två slag: externa och interna. Även om det är svårare att vara säker på om det som händer en är resultatet av handlingar i ett tidigare liv, är det relativt lätt att observera hur våra handlingar påverkar sinnet ögonblick till ögonblick i det här livet. Åtgärder som är baserade på skickliga och hjälpsamma tankar brukar i stort sett att få positiva effekter i världen, trevlig feedback från sin omgivning, en högre grad av inre tillfredsställelse och självförverkligande samt en djupare och rikare upplevelse. Naturligtvis får oskickliga åtgärder motsatt effekt. Etik är naturligt; vad som gör en handling etiskt eller oetiskt är inneboende i sakens natur. Verkligheten är i sig etiskt.

Exakt hur och varför ”lagen om karma” fungerar är svårförståeligt och kanske inte ens kan förstås om man inte är upplyst. Dessutom, den traditionella uppfattningen att till exempel en medfödd skada är följden av karmiska konsekvenser, är omöjlig att förena med våra nuvarande medicinska kunskaper. För enkelhetens skull, låt oss bara säga att med karmalagen menar vi att vi lever i ett ”etiskt universum”, där det oundvikliga resultatet av ”skickliga” eller ”oskickliga” avsiktliga handlingar medför konsekvenser. En sådan lag behöver inte vara direkt observerbar för att kunna urskiljas av andliga lärare som undervisar i olika religiösa och filosofiska frågeställningar men för att erkännas av vetenskapen måste den vara observerbar på objektiva villkor. Men eftersom all erfarenhet har en objektiv komponent kan karmalagen inte beskrivas av vetenskapen, karmalagen och vetenskapens lagar kan inte särskiljas.

(Se även ”Fem nivåer av villkorligt samberoende”  http://joranbriding.se/dharma/livets-lagar/ ‎)

Det är denna dynamiska sinnesförändring som kallas karmaenergi, vilja, törst eller begär. Denna mäktiga kraft, denna livsvilja, håller i gång livet. Energiströmmen av medvetande utan slut fortsätter så länge som begär ger upphov till det. Att dö i andlig bemärkelse kanske framstår som mystiskt för många. Det ansåg även jag tills att jag fick se följande förklaring. Det handlar helt enkelt om att steget från Samsara-världen till Nirvana-världen vilket betyder att befria sig från allt som binder en vid ”samsaras” eviga kretslopp. Det är här det svåra kommer in i bilden. Man måste befria sig från alla former av begär efter ting, såväl andliga som världsliga. Det innebär även att begäret efter Upplysning är en bindning och blir därmed ett hinder. Att befria sig från begär efter ting måste inte innebära att man inte längre omger sig med ting utan endast att man ska sluta vara beroende av dem. Livet går vidare även om de går förlorade. Det svåraste är förmodligen att kapa bindningar till sina medmänniskor. Har man dem, värdesätter man detta. Förlorar man dem, accepterar man detta. Här är det på plats att utfärda en varning. Detta skall absolut inte liknas vid någon slags asocial inställning, utan endast att man inte klamrar sig fast vid andra och är beroende av andra personer för sin egen lycka.

Tron att själen inkarnerar åter och åter igen i den materiella kroppen är vanlig i Orienten, bland hinduer och buddhister. Men buddhister tror inte på den förklaring av en själ som hinduer gör, att en oförändrad människosjäl kommer tillbaka. Buddhister säger att ”livstörsten” hos en individ leder till födelsen av en ny individ, som inte är samma som föregående, men en följd av denna. Så länge människorna begär något för sig själva, är de underkastade återfödelsens lag, det säger både buddhister och hinduer. Men bara hinduer tror att kroppshöljet läggs av med varje död, men att det psykiska höljet, fullt av önskningar, går med själen, ”atman”, från liv till liv. De säger också, att atman är det verkliga jaget, och att den är evig, utan födelse och död. Buddhismen förenas med hinduismen i tron på kretsloppet (samsara) av födelse, död, återfödelse, död, återfödelse… och i uppfattningen att detta är något mycket negativt som har sin grund i karmalagen. Medan hinduismen med återfödelse avser själavandring är innebörden betydligt mer svårbegriplig beträffande buddhismen. Buddhisten tror inte att ett bestämt, oföränderligt andligt väsen – ”atman” som är sanskrit för ”andedräkt”, ”liv”, ”själ” eller ”självet”, ”jaget” – tar sin boning i en ny kropp efter den gamla kroppens död. Buddhismen brukar beskrivas som läran om ”anatma” (eller ”anatta”), som helt enkelt betyder ”icke-atman”. Som vi här ovan har nämnt kan det uråldriga sanskrit-ordet ”atman” översättas i flera olika betydelser, och ingen av dem är identiskt med själsbegreppet i kristendomen och de andra monoteistiska religionerna. Den buddhistiska filosofin förnekar att det skulle förekomma ett beständigt ”jag” och pekar ut jaget som orsaken till de villfarelser som bland annat binder oss vid samsara, kretsloppet. Det är därför en grov förenkling att säga att buddhismen förnekar existensen av en själ.

Enligt buddhismen finns det ingen bestående kärna i människan det finns inget ”jag” eller i alla fall inget ”jag” som ser likadant ut hela livet och som kan leva vidare i nästa liv. När man är 7 år är man inte samma person som när man är 20 till exempel. Buddha menade att själen dvs ”jaget” inte finns och talar därför om ”anatman”, icke-jaget. Tänk på att man inte kan kliva i samma flod två gånger den förändras ständigt precis som ”jaget”. Buddhismen menar på att jaget som vi identifierar som oss själva inte är en ständigt bestående själ, utan en kontinuerlig ström av tankar, ständigt i dynamisk rörelse. Konsekvensen av denna kontinuerliga ströms tankar och handlingar påverkar dess återfödelse, även om dessa konsekvenser kan ha legat latenta i eoners tid. Buddhister brukar likna denna förändringsprocess vid en eldstunga som sprider sig från gren till gren i en hög med ris. Det går inte att hävda att den låga som hoppat från en gren till en annan är samma låga när den brinner i den nya grenen – lågan förändras hela tiden och det är på samma sätt då man förklarar att det inte är samma jag som återföds. Det är med andra ord svårt att sätta ett namn på vad som återföds – ”livsenergier” är kanske det begrepp som stämmer bäst med förklaringen till återfödelsen, nämligen att trots att livet präglas av otillfredsställelse jagar vi i vår villfarelse efter tillfredsställelse driven av ett begär som utvecklas till en livshunger som tvingar fram återfödelsen. En individuell existens är, vidhåller buddhismen, en följd av förändringar, någonting som föds och dör och som inte har samma innehåll två gånger i följd. Denna psykiska och fysiska organism skapar nya processer i varje ögonblick vilket gör att den ständigt förvandlas. På det viset fortsätter möjligheten för framtida organiska processer oavbrutet från det ena ögonblicket till det andra. Vi lever och dör i varje ögonblick av våra liv, likt havets vågor som upprepat föds och dör. Denna följd av förändringar som är tydliga för oss i detta livet, upphör inte med döden. Sinnesförändringarna fortsätter oavbrutet precis som elektriciteten fortsätter att fungera även om glödlampan är trasig.

Nedan följer några visdomsord om livet som kan vara värt att reflektera över:

”Klamra dig inte fast vid upplevelser, människor och ägodelar du har samlat på dig i det här livet, eftersom du snart ska lämna allting. Istället uppför dig på ett skickligt sätt, för därigenom skapar du en positiv karma vars resultat du tar med dig till nästa liv”.

”En del av levnadsvillkoren i det här livet beror på resultatet av den karma du skapat i föregående liv, var därför nöjd med det du har”.

”Eftersom en del av det du tänker, gör eller säger kommer som ett resultat av din karma, överensstämmer kanske inte resultatet med dina önskemål. Därför, var lugn, sansad och möt allting som händer dig med jämnmod”.